ม.อุบลฯ จัด “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2566”

ม.อุบลฯ จัด “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2566”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัด “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2566” En Tech Day 2023 โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Engineering and Innovation for Sustainability)

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวความเป็นมาและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบสู่ความยั่งยืน และเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในการนำเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์ และยังเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

พร้อมทั้งได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ ตลอดจนการเสวนาทางวิชาการ การแข่งขัน Project Pitching ชิงรางวัล ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” และเปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสาธิตการใช้ห้องปฏิบัติการ อีกทั้งยังเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะและสร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ

ม.อุบลฯ จัด “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2566”

จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมนิทรรศการการประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนและนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมและจัดแสดงภายใน “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2566” En Tech Day 2023 ครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กล่าวว่า สำหรับการจัด “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2566” En Tech Day 2023 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

และในปีนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการงานวิจัย และบริการวิชาการของอาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนด้านนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาภายในพื้นที่ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมของคณะ

รวมทั้งผลงานนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นิทรรศการผลงานภาครัฐและเอกชน การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน นักศึกษา และการแข่งขันทักษะเชิงวิศวกรรม

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ คิดเชิงระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงและรับมือภัยพิบัติในพื้นที่, โอกาสและความท้าทายของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรับมือความผันผวนของสังคมโลก และ วิศวกรรมและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแห่งอนาคต และการเสวนาทางวิชาการนวัตกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงและรับมือภัยพิบัติ และทางคณะยังได้เปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของทุกภาควิชา การแนะแนวศึกษาต่อในการระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ อีกมากมายตลอดการจัดงานครั้งนี้ด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ leeslakegenevaguideservice.com

แทงบอล

Releated